ورق ژئوممبران


 


ژئوتكستايل ميباشد. در زمينه ي دوم اين نكته قابل توجـه اسـت كـه دوام ژئوسـنتتيك


نسبت به دوام بتني كه در اثر واكنش قليايي سنگدانهها در تماس با آب در گير تجزيـه


و تخريب ميگردد، كمتر آيتم ترديد ميباشد.


اولين كوششها براي به کارگيري از مـوادي كـه امـروزه بـه نـام ژئوسـنتتيك شـناخته


ميشوند به ده سال 1950 برميگردد البته به کار گيري گسترده آن‌ها از دهـه 1970 شـروع شـد .


در سه ده سال اخير آشنايي مواد ژئوسنتتيك توسعه يافته، بطوريكه امروزه بـراي آنهـا


روشهاي امتحان استاندارد قابل پذيرش بين المللي تهيه گرديده اسـت. در حـال حاضـر


براي تمام كاربردهاي ژئوسنتتيك روشهاي طراحي مطلوب بسط يافته كه شـامل


روشهايي براي پيشبيني خلق و خوي دراز بازه زماني ژئوسنتتيك نيز مـيباشـد(ماننـد فـنآوري


آزمايش سريع براي ارزيابي خزش). طي ساليان پيشين روشهاي اجرا بهبود يافتـه و


روشهاي كنترل كيفيت اكنون بخشي از تكنيكهاي اجرايي ميباشند. در نتيجه اين


فعاليتها، امروزه مهندسي ژئوسنتتيك تحت عنوان يك حرفه علمي تكامل يافتـه اسـت .


در حقيقت در زمينـههـايي از قبيـل مـسلح سـازي خـاك و طراحـي فيلتـر، مهندسـي


ژئوتكنيك مرسوم در درحال حاضر انتقال تكنيك به مهندسي ژئوسنتتي ك ميباشد. امـروزه دوام


ژئوسنتتيكها در تمام شرايط به خوبي شناخته شده‌است و ميتوان بـراي هـر پـروژه


يگانه، حتي در شرايط بد آب و هوايي كه ممكـن اسـت در بـسياري از پـروژه هـاي


آبياري و زهكـشي غالـب باشـند، مـاده ژئوسـنتتيك مناسـب بـا طـول عمـر پـروژه را


گزينش كرد.


در حاليكـه امـروزه در بـسياري از كـشورها سيـستمهـاي صـدور گـواهي بـراي


ژئوسنتتيكهاي جان دار تأسيس گرديده، ولي توليد مواد جديد همچنان ادامه داراست كه اين


دستور نشانگر پويايي صنعت ژئوسنتتيك ميباشد.

آموزش استفاده از ورق ژئوممبران

ژئوسنتتيك ,ميباشد ,كه ,اسـت ,امـروزه ,سال ,اسـت در ,در بـسياري ,ده سال ,بـسياري از ,حاضر انتقال

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها


liedenetback تخفیف Nicole آموزش بورس و بازار سرمایه هخامنش کرمان رضا ویدیو دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی یوسف کریمی دانلود رمان عاشقانه ، اجتماعی و ... ناگفته اشتراک مطالب